Projekty

Projekt nr RPKP.01.03.01-04-0002/18


Tytuł projektu:

Rozwój innowacyjnych usług akceptacji kart płatniczych w oparciu o multifunkcyjny portfel cyfrowy

Realizowany w ramach wsparcia z

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej 1. Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu, Działanie 1.3 Wsparcie przedsiębiorczości akademickiej, Poddziałania 1.3.1 Wsparcie proces6w badawczo-rozwojowych w przedsiębiorstwach akademickich, Schemat 1: Prowadzenie prac badawczo-rozwojowych wraz ze stworzeniem/rozwojem zaplecza badawczo-rozwojowego w przedsiębiorstwach odpryskowych

 

Opis:

Projekt realizowany przez:

Technology For Mobile Sp. z o.o. wraz z partnerem technologicznym firmą uPaid Sp. z o.o.

Wydatki kwalifikowalne (w okresie realizacji)     - 937 915,00 PLN

Wkład UE (EFRR)                                                       - 744 902,75 PLN

Wartość ogółem (wraz z okresem wdrażania)     - 1 740 755,00 PLN

Celem projekt jest przeprowadzenie prac badawczych w zakresie uruchomienia usługi akceptacji kart płatniczych w ramach bankowego portfela cyfrowego. Rezultatem projektu będzie uniwersalna dla wszystkich banków w Polsce i Unii Europejskiej nowatorska technologia umożliwiająca klientom bankowego portfela cyfrowego przyjęcie transakcji wykonanej kartą płatniczą z wykorzystaniem danych karty zaszyfrowanej w kodzie QR.

Cele prac badawczych dotyczą rozwiązania problemów hamujących rozwój akceptacji kart płatniczych obejmują:

 • Rozwiązanie problemu konieczności wykorzystania terminala płatniczego do akceptacji kart płatniczych;
 • Rozwiązanie problemów bezpieczeństwa, związanych z umieszczeniem danych kart płatniczych w aplikacji płatniczej i systemie operacyjnym telefonu;
 • Opracowanie uniwersalnego systemu serwerowo-mobilnego dla wszystkich banków w Polsce i na świecie;
 • Zintegrowanie procesów płatniczych i innych usług portfela mobilnego w jednym procesie doświadczeń klienta;
 • Zoptymalizowanie działania aplikacji mobilnej oraz zapewnienie korzystego doświadczenia użytkownika (User Experience), w porównaniu do technologii konkurencyjnych.

 

Planowany okres realizacji projektu: 2019 r. – 2021 r. obejmuje etapy prac badawczych:

Etap nr 1. Analizy dotychczasowych technologii i opracowanie wymagań funkcjonalnych;

Etap nr 2. Komponowanie technologii i demonstracja w symulowanych warunkach operacyjnych (w laboratorium);

Etap nr 3. Demonstracja opracowanej technologii w ramach projektu pilotażowego i testy w warunkach zbliżonych do rzeczywistych;

Etap nr 4. Opracowanie Studium Wykonalności – podsumowanie wyników badań potwierdzenie istnienia potencjału rynkowego dla opracowanych rozwiązań.

Planowane działania wykonywane po zakończeniu projektu – okres wdrażania: 2021 r. – 2022 r.:

- demonstracja opracowanej technologii i testy w warunkach operacyjnych

- potwierdzenie poprawności przyjętych rozwiązań w warunkach rzeczywistych

- komercjalizacja - sprzedaż produktu

 

logo UE

 

Konkurs nr RPKP.01.03.01-IZ.00-04-033/16
Poddziałanie 1.3.1 Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych w przedsiębiorstwach akademickich

Tytuł projektu:

Realizacja usług doradczych w celu zwiększenia zakresu komercjalizacji wyników prac B+R firmy "Technology for Mobile"

Opis:
Przedmiotem projektu jest realizacja wsparcia doradczego dla firmy "Technology for Mobile", polegającego na weryfikacji założeń koncepcji OTWARTEJ PLATFORMY USŁUG METROPOLITARNYCH (OPUM), na pobudzaniu procesu transferu technologii, budowaniu sieci kontaktów gospodarczych i naukowych oraz komercjalizacji wyników prowadzonych prac B+R. Stworzona przez firmę „Technology for Mobile” koncepcja OPUM polega na budowie platformy dla usług metropolitarnych dostępnych na urządzeniach mobilnych mieszkańców, która będzie realizowała następujące założenia:

 1. Działanie w otwartym i bezpiecznym standardzie komunikacyjnym;
 2. Zapewnienie weryfikacji tożsamości posiadacza, zarówno w trybie online i offline;
 3. Inter-metropolitalność i interoperacyjność geograficzna;
 4. Integracja z systemem bankowym i instrumentami płatniczymi;
 5. Automatyczna obsługa opłat w transporcie publicznym.

Realizowane będą usługi doradcze dotyczące badań otoczenia rynkowego i aspektów prawnych, związanych z strategią biznesową dla OPUM.

Głównym celem projektu jest realizacja pierwszego etapu strategii biznesowej, czyli wykonanie badań i weryfikacji koncepcji OPUM. Jego osiągniecie wymaga realizacja następujących celów szczegółowych:

 • Wzrost kompetencji przedsiębiorstwa w zakresie transferu technologii oraz procesu komercjalizacji wyników prac B+R, co jest elementem niezbędnym do prowadzenia planowanej działalności,
 • Zbadanie prawnych aspektów i barier w obszarze integracji na jednej platformie wielu usług publicznych i komercyjnych w tym usług płatniczych, a także prowadzenie współpracy z sektorem publicznym,
 • Poznanie otoczenia rynkowego oraz oczekiwań klientów w zakresie wybranych obszarów funkcjonowania OPUM,
 • Poznanie możliwości zabezpieczenia własności intelektualnej powstającej w wyniku prowadzonych prac B+R,
 • Budowanie sieci powiązań między środowiskiem naukowym a otoczeniem gospodarczym i instytucjami publicznymi.

Zapraszamy do współpracy w projekcie!

Projekt zakończony w 2018 r.

 

 

 

Contact

Technology for Mobile Sp. z o.o.
ul. J. Gagarina 5, p. 102
87-100 Toruń

NIP: 9562317422
REGON: 364412367
 

logo UE

Created by VOBACOM sp. z o.o. Inteligentne rozwiązania dla firm i instytucji